Přírodní památka Provázková louka
 

 

Květnatec Archerův (Clathrus archeri)

Přírodní památka  Provázková louka

Katastrální území Borová u Chvalšin (okres Č. Krumlov)

Nadmořská výška 680-705 m n.m.

Vyhlášeno: 2001

 

 Posláním přírodní památky Provázková louka je uchování vegetace vlhkých rašelinných luk s výskytem chráněných druhů rostlin.

Louka se nachází na JJZ úpatí vrchu Albertov, leží asi 1,2 km SZ od osady Borová.

Větší část lokality zaujímají druhově bohatá společenstva střídavě vlhkých bezkolencových luk (svaz Molinion). Dominantu společenstva tvoří bezkolenec modrý (Molinia caerulea), dále zde najdeme ostřici stinnou (Carex umbrosa), děhel lesní (Angelica sylvestris), metlici trsnatou (Deschampsia cespitosa), olešník kmínolistý (Selinum carvifolia), pcháč bahenní (Cirsium palustre), čertkus luční (Succisa pratensis) aj. Z chráněných druhů rostlin je na lokalitě bohatá populace prstnatce májového (Dactylorhiza majalis), dále zde roste vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia) a kosatec sibiřský (Iris sibirica).

Při zamokřených okrajích louky mají vysokou pokryvnost druhy ze svazu Sphagno recurvi Caricion canescentis: rašeliník (Sphagnum sp.), violka bahenní (Viola palustris), sítina nitkovitá (Juncus filiformis), pleška stopkatá (Willemetis stipitata), arnika chlumní (Arnica montana), hruštička menší (Pyrola minor) aj.  

Zajímavostí, která se vztahuje k přírodní památce Provázková louka, je výskyt mizejícího motýla hnědáska rozrazilového (Melitaea diamina). Podle Hanče (2006) bylo v roce 2005 na louce nalezeno 20 jedinců. Aby mohla přežít a početně se rozšířit populace tohoto druhu, byl poprvé v roce 2006 ponechán na lokalitě neposečený pruh, který bude v dalších letech posunován, a to z toho důvodu, aby nedocházelo k degradaci louky.

literatura: Hanč, Z. 2006: Ohrožení a možnosti ochrany hnědáska rozrazilového - Melitaea diamina (Lang, 1789) v Blanském lese. Ochrana přírody. 61, 5. s.143.

Pro udržení těchto cenných společenstev je nezbytné pravidelné kosení a odklizení biomasy z plochy

Provázková louka (mapka v GISu, zhotovila Jana Kailová)