Proč park? 

Park pro veřejnost v areálu Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích je situován v historickém jádru města a slouží jako odpočinkové, výukové a pamětní místo, které zároveň zpříjemňuje průchod do centra města. 

Zapojením mnoha subjektů a různých skupin občanů do realizace parku a do následné adresné péče o něj, projekt podpořil myšlenku, že v rukou občanů města vzniklo něco prospěšného pro všechny.

o co se projekt snažil? Dočkali jsme se něčeho nového?

Díky realizaci projektu vznikla kompletně dřevinami osazená a zatravněná parková plocha s lavičkami a sítí zpevněných cestiček. 

Příjemné zelené prostranství vyplňující historickou zástavbu města se stalo místem odpočinku a relaxace. 

Umístění sochy sv. Jana N. Neumanna, informačních tabulí a trvanlivých popisků k jednotlivým stromům a keřům (tzv. malé arboretum)i pozdější příprava informačních letáčků má přispívat k poznání a vzdělávání obyvatel. 

Propojení činností veřejnosti, různých zájmových skupin a seskupení a státních institucí bylo velmi vhodnou cestou, jak docílit vědomí toho, že v rukou občanů Prachatic vzniká něco trvalého určeného všem. 

Jaké jsou trvalé cíle projektu?

Zelené prostranství, odpočinkový a relaxační ostrov v jádru města je určen nejen pacientům hospice, ale také široké veřejnosti (občanům v důchodovém věku, matkám s dětmi, dětem a mládeži atd.). V pravém slova smyslu se jedná o renesanční zahradu s 24 druhy stromů, 25 druhy keřů a 13 druhy bylin.

Za realizací projektu je patrný pozitivní přínos různých občanských skupin, vzniklo vhodné přírodní a zároveň resocializační zázemí s možností doplnění a rozšíření péče o pacienty hospice i jeho personál, příp. odborníky a zájemce o paliativní hospicovou péči v celém kraji a v konečném důsledku i v celé ČR. Osvětou na příkladu vhodného zpřístupnění a zazelenění doposud zanedbané nepřístupné části v historickém zázemí města se zlidšťuje postoj k umírání v celé společnosti.

Projekt byl plánován a vytvářen za spoluúčasti zájmových skupin ve městě a prachatickém regionu. Do vlastní realizace byly zapojeny také děti. Očekávaným výsledkem, při vhodné propagaci celého projektu, je společný zájem o údržbu parku a jeho zkrášlování do budoucna.

Zapojení především školních dětí zejména ze ZŠ Vodňanská Prachatice (jsou  patrony některých stromů) a dětí navštěvujících kroužky a oddíly různých organizací ve městě (Dům dětí a mládeže Prachatice, Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko „Zlatá stezka“ Prachatice) nejen do realizace projektu, ale i do následné péče o park s myšlenkou prohlubování zájmu dětí a mládeže o přírodní okolí, je dalším výsledkem projektu -  posílení jejich pozitivního vztahu k přírodě

Cenná byla také pomoc starších prachatických občanů organizovaných ve Svazu důchodců Prachatice

Vybudování informačního a vzdělávacího místa pro veřejnost, školy, zájmové skupiny (informační panely, označení druhů stromů cedulkami s jejich odbornými a českými názvy – vzhledem k navržené druhové rozmanitosti dřevin bylo vytvořeno menší arboretum).

V rámci parku bylo uváženo vysazení stromu a umístění tabule připomínající osobnost Aleše Záveského, jednoho ze zakladatelů ekologické výchovy v České republice u příležitosti jeho nedožitých osmdesátých narozenin, které jsme si v roce 2006 připoměli.

Ke spolupráci při budování parku byli přizváni i řadoví občané města Prachatic, kteří se mohli přímo spolupodílet na jeho realizaci. Občanům byla nabídnuta možnost zakoupit si „svůj“ strom či lavičku, a to prostřednictvím uspořádané veřejné sbírky na podporu parku.

Park by se stává místem setkávání lidí všech věkových skupin a centrem kulturního dění (pořádání koncertů, výstav, soutěží atd.)

Vysazené dřeviny mají zmírnit hluk z komunikace vedoucí severně nad areálem hospice a eliminovat prašnost celého prostranství

Park na ploše 0,48 ha je příspěvkem ke koncepci ozelenění města s podporou Města Prachatice. Zároveň je určen pro návštěvníky či výletníky přijíždějících do prachatického regionu (prezentace v infocentru, na webových stránkách, v tisku ...)

 

Přímé kontakty:                                                                           ngo.dripatka@seznam.cz, info@ngodripatka.cz                        l.reznik@ngodripatka.cz (Ladislav Řezník - koordinátor projektu)

Poslední aktualizace: 02.01.2008