Bohuslav Nauš (24.12.1929, Žár - 25.4.2017, Prachatice), jehož zájmovými činnostmi byly především botanika, ornitologie a geologie, se narodil v obci Žár na severním okraji Vimperska. V roce 1935 začal navštěvovat obecní školu v Onšovicích, poté docházel do měšťanské školy a Lidové školy zemědělské ve Vacově. V roce 1944 odešel do učení k soukromému staviteli do Čkyně a navštěvoval učňovskou školu ve Volyni a Strakonicích. V roce 1948 se stal absolventem Střední průmyslové školy ve Volyni. Po absolvování základní vojenské služby (1950-1952) pracoval ve stavebnictví, a to až do roku 1971. 

Odjakživa přírodovědcem...

Protože již od dětství měl Bohuslav Nauš blízký vztah k přírodě, přihlásil se do aktivu dobrovolných pracovníků státní ochrany přírody při Odboru kultury Okresního národního výboru v Prachaticích a v roce 1969 navázal spolupráci se Stanicí mladých ochránců přírody při Základní škole Vodňanská v Prachaticích, kterou vedl učitel Aleš Záveský. V roce 1971 se stal dobrovolným strážcem Chráněné krajinné oblasti Šumava a vykonával o víkendech strážní službu v povodí Blanice až do roku 1992. Od roku 1971 pracoval jako profesionální pracovník (později jako inspektor) ve státní ochraně přírody. V letech 1969 až 1972 se aktivně podílel na organizaci, výbavě a označování  vyhlášených maloplošných chráněných území v CHKO Šumava (např. Boubína, Mrtvého luhu, Jezerní slatě). Byl přítomen vyznačování hranic CHKO Šumava v prachatické části (např. na Kvildě, ve Strážném, na Soumarském Mostě, ve Volarech, na Jeleních Vrších a v Nové Peci). Se Správou CHKO Šumava spolupracoval až do svého odchodu do důchodu v roce 1989, a to ve formě posuzování nejrůznějších žádostí týkajících se kácení zeleně na nelesní půdě, melioračních a rekultivačních zásahů na území CHKO. Po odchodu do důchodu nadále spolupracoval se Stanicí mladých ochránců přírody (SMOP), nyní s Centrem ekologické výchovy Dřípatka v Prachaticích. V letech 1991– 92 byl členem aktivu pro zeleň při Městském úřadu v Prachaticích a v roce 2000 se zapojil do činnosti spolku „Zelené srdce Evropy“ pro rozvoj oblasti Dunaj – Vltava – „GRÜNES HERZ EUROPAS“. 

Některá ocenění:

1996 Cena naděje a porozumění udělená Okresním sdružením Strany zelených, bavorskými Zelenými a Ökologisch-Demokratische Partei
1996 Ocenění „Nestor ekologické výchovy“ udělená  Rezekvítkem v Brně 
2002  Medaile sv. Vintíře z rukou tehdejšího Ministra životního prostřední Miloše Kužvarta
2002 Cena města Prachatic za celoživotní práci v oblasti ochrany přírody a propagaci města

 

Ochránce rostlin a živočichů...

Bohuslav Nauš výrazně přispěl k záchraně vzácných a chráněných druhů rostlin před jejich zničením rekultivacemi, melioracemi, zatopením vodními nádržemi a jinými činnostmi. Jednalo se o vzácné rostliny,  které byly ohroženy na celém území okresu Prachatice. Tyto rostliny byly přemisťovány do chráněných území a na genofondové plochy u Stanice mladých ochránců přírody u Zdenic. Dalším počinem byla akce zaměřená na záchranu kosatce sibiřského (Iris sibirica), která se uskutečnila nejen na katastru města Prachatice, Smědče, Peckova, Vacova, Hradců, Chvalovic, Libotyně, Ratiborovi Lhoty, ale i Třebanic, Setěchovic, Husince, Uhřic, Doubravy, Žernovic, Chlístova, Holečkova, Křížovic, Nebahov, Těšovic nebo Trpína. Tyto záchranné akce byly vykonávány s přispěním členů SMOP. Dalším počinem je podíl na ochraně a záchraně perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) na Zlatém potoce u Vitějovic a Kralovic, dále na Smědečském potoce,  Dobročkovském potoce, Žernovickém potoce a zvláště pak na řece Blanici v úsecích od Spálence po hrad Hus a od Záblatí po Husinec. Díky  němu by nemohla existovat odchovna perlorodky říční ve Spálenci, která vznikla v roce 1981. V roce 1971 se podílel na soupisu stromů vhodných k vyhlášení za památné, včetně jejich měření a fotodokumentace, a to odhadem na 100 lokalitách v okrese Prachatice. Vybraných 44 stromů, 3 skupin stromů a 1 stromořadí bylo prohlášeno Radou Okresního národního výboru v Prachaticích za chráněné. Po provedení označení těchto stromů v terénu, zajišťoval i následnou péči o ně ve spolupráci se SMOP až do roku 1989.

V letech 1981 až 1988 se podílel a pomáhal realizovat přírodovědné průzkumy v navrhované oblasti klidu Javornická hornatina, dále pomohl s inventarizací a kategorizaci zeleně rostoucí na nelesní půdě a na přírodovědném průzkumu lesních porostů na celkové ploše 22 km˛. Průzkumy byly dělány za pomoci členů SMOP a jejich vedoucích.

Geologické poselství...

Bohuslav Nauš uplatnil své znalosti geologie poprvé na výstavce minerálů a hornin, která se uskutečnila v Prachaticích v roce 1972 a byla umístěná ve výloze pana Sýkory v Solní ulici. Na ni navázaly další geologické expozice v prachatickém muzeu nebo v Dolní bráně.

Mineralogická stopa:  

1967 rozšíření sekce o neživé přírodě v muzeu v Kašperských Horách o geologické vzorky z Prachaticka
1991 pomoc s určováním minerálů a hornin uložených ve sbírkách Gymnázia v Prachaticích
1991 předány formáty vzorků hornin prachatickému muzeu (základ pozdější expozice „Minerály Prachaticka“
1992 zahájení přípravy trvalé výstavky minerálů a hornin v CEV Dřípatka v Prachaticích (přes 400 položek nerostů a hornin), ve sbírce nechybí ani 21 hornin, které tvoří geologický podklad Prachatic
1995 předáno 47 ks formátových vzorků šumavských hornin Správě NP a CHKO Šumava ve Vimperku 
1996 zhotoveny soubory s 24 vzorky regionálních hornin určené k výuce přírodopisu na základních školách v okresu Prachatice
1996 sestaven výukový program Mineralogie a geologie Prachaticka určený pro 8. ročník ZŠ 

Jako dlouholetý spolupracovník Stanice Mladých ochránců přírody Dřípatka...

Bohuslav Nauš spolupracoval po celou dobu svého působení ve státní ochraně přírody se Stanicí Mladých ochránců přírody, kterou vedl Aleš Záveský. Podílel se především na:

-

realizaci přednášek určených pro širokou veřejnost obsahově zaměřených na ochranu životního prostředí člověka a ekologickou gramotnost, význam naučných stezek, chráněná území, rostliny a živočichy

-

pořádání výstavek k výročí vzniku školní přírodní rezervace nebo CHKO Šumava

-

výstavbě naučných stezek a naučných tras, budování Stanice mladých ochránců přírody (SMOP) a dalších zařízení

-

pořádání akcí letní ochrany přírody určených pro členy SMOP v letech 1976, 1977 a 1985.

-

pořádání prázdninových expedic do velkoplošných chráněných území

-

strážní a dohledové službě v chráněných územích, značení vyhlášených chráněných území

-

péči o chráněná a další cenná území a památné stromy

-

záchraně genofondu vzácných, ohrožených a chráněných druhů rostlin a na zakládání genofondových ploch určených pro tyto rostliny v areálu SMOP

-

terénních průzkumech zaměřených na výskyt chráněných rostlin a živočichů

-

metodice praktické ochrany ptactva (např. vztahující se k výrobě ptačích budek a krmítek)

  Publikační činnost (spoluautorství):

1977 Průvodce naučnou stezkou Sudslavický okruh
1992 Naučná stezka U Irů lípy; Naučné stezky Prachatického okresu; Průvodce naučnou trasou v areálu SMOP u Zdenic
2001 Vyhlídková stezka kolem Prachatic

Dále odborné články ve Zpravodajích ochrany přírody (1970 – 1973)

V rámci ekologicky zaměřeného projektu na podporu rozvíjení příhraniční spolupráce mezi spolkem „Zelené srdce Evropy“ Prachatice a Obecním úřadem Haidműhle se Bohuslav Nauš zapojil jakožto autor fotografií, návrhů s popisem tras, komentářů k rostlinám, živočichům a geologii do přípravy publikace „Za společnými prožitky v přírodě – Gemeinsam Natur erleben" (vydáno SVIS MŠMT v Prachaticích v roce 2003).

Autorství těchto studií (nepublikováno):

1970 Nerostné bohatství Prachaticka
1980 Chráněné přírodní výtvory v okrese Prachatice – památné stromy
1994 Chráněná území Prachaticka „Pod Vyhlídkou II. – přírodní památka“
1996 Rostliny křemenného valu u Prachatic
1997 CHÚ Prachaticka „Pod Vyhlídkou I. – přírodní památka“
1996 Průvodce mineralogicko-geologickou sbírkou v CEV Dřípatka
1998  Městský park v Prachaticích – Štěpánčin park
CHÚ Žižkova skalka
CHÚ Upolíny
CHÚ Libín
CHÚ Irů Dvůr
Rostliny Šibeničního vrchu u Prachatic
Rostliny vrchu Výrovec u Prachatic
Chráněná území na katastru města Prachatic
Znáte přírodu a památky města Prachatic?

Autorství souborů metodických listů „Péče o ptactvo“ z let 1974, 1976, 1982, 1994, 1998 a 2000.

Chráněná území a naučné stezky...

Příprava dokumentace a případně iniciace vyhlášení těchto zvláště chráněných území:

Vyhlášeno

1985 PR Opolenec
1988 PR Nad Zavírkou, PP Mastnice, PR Libín, PR Miletínky, PP Koubovský rybník, PP Tisy u Chrobol, PP Podhájí
1989 NPR Blanice, PP Žižkova skalka, PP Mařský vrch, PP U Piláta, PP Upolíny, PP Polučí
1992 NPR U Hajnice, PP Polední, PP Pod Ostrou Horou, PP Háje, PP Pod Sviňovicemi

Navrhl a podílel se na výstavbě naučných stezek (jako autor či spoluautor):

1977 Naučná stezka (NS) u Zdenic v místě školní rezervace; NS Sudslavický okruh u Vimperka
1978 NS v areálu Stanice mladých ochránců přírody u Zdenic
1991 NS Javorník
1992 NS U Irů lípy v Prachaticích
2001 Rozpracování návrhu A. Záveského „Vyhlídková stezka kolem Prachatic“