Sdružení Dřípatka, z.s. je spolek, založený v roce 1991 a bývalými členy Stanice mladých ochránců přírody (SMOP) v Prachaticích s cílem zabezpečovat ekologickou výchovu v regionu a podílet se na činnosti Centra ekologické výchovy (SZČ CEV) Dřípatka. 

Sdružení Dřípatka má členskou základnu čítající 34 osob a je nezávislým právním subjektem. Jako nevládní nezisková organizace má různé zdroje příjmů. Kromě členských příspěvků jsou to odměny vyplacené z uzavřených smluv a dohod a příjmy z grantů. Sdružení má své , kde je jeho činnost právně vymezena.

Veškeré činnosti Sdružení se uskutečňují ve volném čase jeho členů, což jsou lidé všech věkových skupin, různého vzdělání a profesí. Někteří mají již dlouholetou zkušenost s praktickou ochranou přírody nebo ekologickou výchovou. Jsou mezi nimi také autoři a koordinátoři projektů s ekologickou tematikou i lidé publikačně činní. Kromě Prachaticka pocházejí tito lidé z různých koutů České republiky, ne všichni se mohou tedy aktivně podílet na činnosti spolku v regionu Prachatic, proto přispívají různými způsoby např. svými metodickými nebo odbornými radami.

Mezi hlavní aktivity Sdružení Dřípatka patří praktická ochrana přírody a péče o chráněná území a zeleň (např. údržba stávajících naučných stezek), které by měly sloužit jako ekopedagogické plochy pro realizaci výukových programů. Dalším dlouhodobým projektem je např. biologická ochrana lesa založená na inventarizaci a dlouhodobém sledování obsazenosti ptačích budek v několika vytyčených oblastech nedaleko Prachatic, který je podpořen smlouvou s Městskými lesy Prachatice. Některé dlouhodobější aktivity jsou zaměřeny na ekologickou výchovu a podporu osvěty veřejnosti (např. pořádání přednášek). Sdružení se snaží spolupracovat s různými organizacemi a institucemi, např.  školami, státními správními orgány a jinými občanskými subjekty ve městě i mimo něj.

Veřejnost je o činnosti Dřípatky informována v lokálních médiích, na nternetových stránkách, propagačních materiálech, metodických a informačních brožurách.